Политика на фирмата

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО МОТОКАР СЕРВИЗ-ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

Ръководството на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Дружеството.

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ: ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В този смисъл, ръководството на Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов ООД провежда активна и целенасочена политика, която е изцяло съобразена с контекста на фирмата в следните направления:

1. Качество в работата:

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД;
 • Качествени продукти и услуги и постигане на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания;
 • Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии;
 • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и външни изпълнители на фирмата;

 

2. Здравето и безопасността при работа

 • Подходяща за естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа на организацията;
 • Създаване условия за премахване на опасностите и намаляване на рисковете от нараняване и заболяване и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа и за изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа;
 • Ангажимент към съответствие с действащите законови изисквания в областта на здравето и безопасността при работа и други изисквания, приети от организацията;
 • Предоставя рамката за определяне и преглед на целите по здраве и безопасност при работа;
 • Реализация на по-високи от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите;
 • Ангажимент за предотвратяване на опасностите и намаляване на рисковете на ЗБР;
 • Ангажимент за консултиране и участие на работниците;
 • Е на разположение на заинтересуваните страни;

 

3. Опазване на околната среда

 • Подходяща за целта и контекста, естеството и големината на фирмата и върху въздействието на околната среда на нейните дейности, продукти и услуги;
 • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
 • Ангажимент към съответствие с приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда;
 • Провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на дейностите от Дружеството;
 • Предоставя рамката за определяне и преглед на общите и конкретните цели, свързани с околната среда;
 • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (производствени, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси (материали, горива, енергия, вода);
 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда;
 • Е на разположение на заинтересуваните страни;

 

4. Ръководители, служащи

 • Планирано и текущо провеждане на обучение на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на мотивацията на персонала и неговото осъзнаване за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на произвежданите изделия и предоставените услуги, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

 

5. Клиенти

 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
 • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;
 • Събиране на информация от клиентите за качеството на произвежданите изделия и предоставените услуги и дали те се доближават до техните потребности и очаквания;
 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материали;
 • Развиване и поддържане на конкуретни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД;

 

6. Анализ и оценка

 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на изделия и предоставените услуги и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
 • Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда за оценка на тяхната ефективност/резултатност;
 • Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
 • Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управлението на качеството на продуктите и услугите и осигуряване на здраве и безопасност при работа. Опазване на околната среда в процеса на произвежданите изделия и предоставените услуги;

 

7. Машини и съоръжения

Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, за осигуряване на качество в работата, гарантиране на здраве и безопасност при работа.

 

8. Законови изисквания

 • Поддържане в актуално състояние на ползваните нормативни актове;
 • Периодичен анализ на националните и международни нормативни актове и оценяване на съответствието;
 • Оценяване за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи;

 

Следвайки тази политика на управление, ние се стремим «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД да се утвърди като предпочитан партньор.

За изпълнението на тази политика, ръководството на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO 45001:2018 и БДС ISO EN14001:2015.

 

Интегрираната система за управление, отговоряща на стандартите БДС EN ISO 9001: 2015; БДС EN ISO 45001:2018 и БДС ISO EN 14001:2015:

 • Документираната информация на системата е осъществена на четири нива: Наръчник на интегрираната система за управление, процедури, работни инструкци и оперативни документи;
 • Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При набелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;
 • Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване впоследствие;
 • Квалификацията, професионализмът и осъзнаването на всеки ръководител, служител и работник е гаранция за качеството на предлаганите продукти и услуги;
 • Организацията за осъществяване на целите по качеството, управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност. Това е зъдължение на всеки ръководител;
 • Политиката по управление, Наръчникът на интегрираната система за управление и документираната информация са задължителни за всички служители на фирмата;

 

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служащи от всички звена на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД да проявяват в ежедневната си работа професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документираната информация на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване и развитие.

ISO 2019

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard