LINDE CONNECT - ефективният флийт мениджмънт

Индустриалните складови машини генерират огромно количество данни, които могат да дадат представа не само за състоянието на машината, но и за степента на използване. Платформата за флийт мениджмънт LINDE CONNECT събира тези данни и ги прави достъпни за операторите на автопарка. Така се създават предпоставки за мрежова логистика.

Редица предимства

LINDE CONNECT дава възможност за лесно управление на превозните средства и водачите. Освен това осигурява ефективен контрол на достъпа на хора в машините и подобрява безопасността при движение в склада.

С данните от платформата може да се направи ясен анализ на използваните подемно-транспортни машини. Лесно може да се идентифицират недостатъчно използвани кари и да се подобри тяхното приложение. Допълнително може да се следи експлоатацията на машината и спрямо нея да се планира необходимата поддръжка.

Има пълна прозрачност върху действията на водачите, което позволява да се направят изводи за тяхното представяне в работата.

Свързването на машините в една обща платформа дава възможност за повишаване на безопасността при работа и избягване на възможността за сблъсъци в склада.

Свързаност

Иновативното решение за управление на автопарка на Linde се състои от хардуер, софтуер и компоненти за предаване на данни, които безпроблемно се свързват помежду си.

Хардуерът свързва превозни средства и бази данни, използвайки защитена комуникационна технология. Той събира данни за превозни средства и потребители от сензори и контролни устройства и ги предава на софтуера, Linde свързва агрегати и визуализира данни от операцията на машините. Това дава пълна прозрачност на ръководителите на автопарка за използването и състоянието на превозните средства.

Отделните функционални модули могат да се комбинират свободно според желанията на клиента.

Допълнителни ползи

LINDE CONNECT дава възможност на операторите да наблюдават и контролират достъпа до машините. Да се види кой е бил зад волана на дадена машина в даден конкретен момент и кой е причинил щета на машината поради безотговорно шофиране. Това създава основа за планирано използване на машините и намаляване на разходите за ремонт. Отделно води до по-съзнателно поведение на водача към машините.

Платформата документира използването на подемно-транспортните машини. Тя може да отговори на въпроси като: Колко често е използвана дадена машина – дали е много експлоатирана или повечето време бездейства? Имало ли е произшествия? Работи ли тя в момента?

В случай на повреда електронен монитор за повреди подава сигнал с код за грешка към системата, а тя автоматично може да го изпрати до сервиза.

Програмата позволява на флийт мениджърите да анализират и наблюдават работата на машините на своите устройства: Какво разстояние е изминала машината и колко вдигания прави тя? Колко енергия изразходва и какво е състоянието на батерията? Програмата позволява възможността да се определят зони в складовете, в които машините да се движат по определен начин. Това става с интелигентно управление на скоростта, като се програмират нейните максимални стойности в дадени участъци.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard