Политика на фирмата

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО МОТОКАР СЕРВИЗ – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

Ръководството на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Дружеството.

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА МОТОКАР СЕРВИЗ – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ: ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В този смисъл, ръководството на Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов ООД провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

 

1. Качество в работата:

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД;
 • Качествени продукти и услуги и постигане на пълното им съответствие с изикванията на клиентите и нормативните изисквания;
 • Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологи;
 • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и
 • развитие;
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.

 

2. Здраве и безопасност при работа

 • Спазване на всички законови и нормативни изисквания, които организацията е приела, документирала и които се отнасят до нейните аспекти свързани безопасността и здравето при работа;
 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;
 • Прилагането на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване / недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия Прилагане на най-добри практики в областта на безопасните условия на труд;
 • Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, с цел намаляване на неблагоприятните влияния върху здравето и стремеж за редуциране на потенциалните възможности от трудови злополуки;
 • Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването наефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към създаването и опазването на безопасните уловия на труд, процес като мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес, в етапа на конструирането (реконструирането) на оборудването и технологиите, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.

3. Опазване на околната среда

 • Постигане на съответствие с приложимите закони, нормативни и други изисквания по отношение на условията на опазването на околната среда;
 • Извършване на периодичнен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството и определяне, контрол и правление на аспектите на околната среда;
 • Провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на дейностите от Дружеството;
 • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (производствени, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси ( материали, горива, енергия,вода);
 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

 

4. Ръководители, служители и работници

 • Планирано и текущо провеждане на обучение на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на произвежданите изделия и предоставените услуги, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

5. Клиенти

 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
 • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;
 • Събиране на информация от клиентите за качеството на произвежданите изделия и предоставените услуги и дали те се доближават до техните потребности и очаквания;
 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материали;
 • Развиване и поддържане на конкуретни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД.

 

6. Анализ и оценка

 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на изделия и предоставените услуги и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
 • Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда за оценка на тяхната ефективност/резултатност;
 • Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
 • Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управлението на качеството на продуктите и услугите и осигуряване на здраве и безопасност при работа. Опазване на околната среда в процеса на произвежданите изделия и предоставените услуги.

 

7. Машини и съоръжения

Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, за осигуряване на качество в работата, гарантиране на здраве и безопасност при работа.

 

компютърно оборудване на “Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов” ООД, за осигуряване на качеството в работата, гарантиране на здраве и безопасност при работа.

 

8.Нормативни документи

 

 • Поддържане в актуално състояние на ползваните нормативни документи;
 • Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и оценка на съответствието;
 • Оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

 

Следвайки тази политика на управление ,ние се стремим  <<Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов>> ООД да се утвърди като предпочитам партньор.

За изпълнение на тази политика, Ръководството на <<Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов>> ООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007 I БДС ISO EN 14001:2005.

 

Интегрираната система за управление , отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007 I БДС ISO EN 14001:2005.

 • Документиране на системата е осъществено на четири нива:Наръчник на интегрираната система за управление, процедури, работни инструкции и оперативни документи;
 • Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения.При набелязване на грешки,пропуски и недостатъци е длъжен да ги отсрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;
 • Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване  впоследствие;
 • Квалификацията и професионализма на всеки ръководител,служител и работник е гаранция за качеството на предлаганите продукти и услуги;
 • Организацията за осъществяване на целите по качеството, управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност.Това е задължение на всеки ръководител;
 • Политиката по управление , Наръчникът на интегрираната система за управление и документираните процедури са задължителни за всички служители на фирмата.

 

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители,служители и работници от всички звена на <<Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов>> ООД да проявяват в ежедневната си работа професионализъм, технологична дисциплина и отговорност , да познават добре Интеграционната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde