Политика на фирмата

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО МОТОКАР СЕРВИЗ-ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

Ръководството на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Дружеството.

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ: ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ, ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА  И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В този смисъл, ръководството на Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов ООД провежда активна и целенасочена политика, която е изцяло съобразена с контекста на фирмата в следните направления:

1. Качество в работата:

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД;
 • Качествени продукти и услуги и постигане на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания;
 • Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологи;
 • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и външни изпълнители на фирмата.

 

2. Здравето и безопасността при работа

 • Подходяща за естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа на организацията;
 • Създаване условия  за премахване на опасностите и намаляване на рисковете  от нараняване и заболяване и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа и за изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа ;
 • Ангажимент към съответствие с действащите законови изисквания в областта на здравето и безопасността при работа и други изисквания, приети от организацията;
 • предоставя рамката за определяне и преглед на целите по здраве и безопасност при работа;
 • Реализация на по-високи от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите;
 • ангажимент за предотвратяване на опасностите и намаляване на рисковете на ЗБР;
 • ангажимент за консултиране и участие на работниците;
 • е на разположение на заинтересуваните страни;

 

3. Опазване на околната среда

 • Подходяща за целта и контекста, естеството и големината на фирмата и върху въздействието на околната среда на нейните дейности, продукти и услуги;
 • Извършване на периодичнен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на дейностите на Дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
 • Ангажимент към съответствие с приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда;
 • Провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • Контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на дейностите от Дружеството;
 • предоставя рамката за определяне и преглед на общите и конкретните цели, свързани с околната среда;
 • Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (производствени, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси ( материали, горива, енергия,вода);
 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда;
 • е на разположение на заинтересуваните страни;

 

4. Ръководители, служащи

 • Планирано и текущо провеждане на обучение на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на мотивацията на персонала и неговото осъзнаване за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на произвежданите изделия и предоставените услуги, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

5. Клиенти

 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
 • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;
 • Събиране на информация от клиентите за качеството на произвежданите изделия и предоставените услуги и дали те се доближават до техните потребности и очаквания;
 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материали;
 • Развиване и поддържане на конкуретни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД.

 

6. Анализ и оценка

 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на изделия и предоставените услуги и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
 • Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда за оценка на тяхната ефективност/резултатност;
 • Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
 • Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управлението на качеството на продуктите и услугите и осигуряване на здраве и безопасност при работа. Опазване на околната среда в процеса на произвежданите изделия и предоставените услуги.

 

7. Машини и съоръжения

Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД, за осигуряване на качество в работата, гарантиране на здраве и безопасност при работа.

 

8. Законови изисквания

 • Поддържане в актуално състояние на ползваните нормативни актове;
 • Периодичен анализ на националните и международни нормативни актове и оценяване на съответствието;
 • Оценяване за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

 

Следвайки тази политика на управление, ние се стремим «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД да се утвърди като предпочитан партньор.

За изпълнението на тази политика, ръководството на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на стандалтите БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO 45001:2018 и БДС ISO EN14001:2015.

 

Интегрираната система за управление, отговоряща на стандартите БДС EN ISO 9001: 2015; БДС EN ISO 45001:2018 и БДС ISO EN 14001:2015:

 • Документираната информация на системата е осъществена на четири нива: Наръчник на интегрираната система за управление, процедури, работни инструкци и оперативни документи;
 • Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При набелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответние мерки;
 • Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване впоследствие;
 • Квалификацията, професионализмът и осъзнаването на всеки ръководител, служител и работник е гаранция за качеството на предлаганите продукти и услуги;
 • Организацията за осъществяване на целите по качеството, управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност. Това е зъдължение на всеки ръководител;
 • Политиката по управление, Наръчникът на интегрираната система за управление и документираната информация са задължителни за всички служители на фирмата.

 

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служащи от всички звена на «Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов» ООД да проявяват в ежедневната си работа професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документираната информация на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване и развитие.

ISO 2019

 


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety